Tại sao code bị exit code 3

Bạn đăng đầy đủ code của bạn (dưới dạng text, không chụp hình) lên đây đi nào.

5 Likes

Đây bé ơi ::))

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?