Tại sao angular promise một cái cần $apply một cái thì không?

Mình viết hai cái angular factory promise theo hai kiểu khác nhau tại sao một cái thì phải cần $apply mới fire còn một cái thì không ? ace nào giải thích giúp?
Chi tiết như sau :


  app.factory('HelloWorld', function ($q, $timeout) {
    var getMessages = function () {
      var deferred = $q.defer();
      $timeout(function () {
        deferred.resolve(['Hello', 'world!']);
      }, 2000);
      return deferred.promise;
    };
    return {
      getMessages: getMessages
    };

  });
  app.factory('HelloWorld2', function ($timeout) {
    var that = {};
    that.GetMessages = function () {
      return new Promise(function (resolve, reject) {
        $timeout(function () {
          resolve(['Hello2', 'world2!']);
        }, 2000);
      })
    }
    return that;
  });

controller :

  $scope.msg = " chờ 2000 ms và xem kết quả ";
  $scope.msg2 = " chờ 2000 ms và xem kết quả ";
  HelloWorld
    .getMessages()
    .then(function (x) {
      $scope.msg = x;
      //em này không cần $scope.$apply()
    })
  HelloWorld2.GetMessages()
    .then(function (x) {
      $scope.msg2 = x;
      $scope.$apply()
      //em này phải có $scope.$apply() // Why????
    })

html :

      {{msg}}<br>
      {{msg2}}<br>
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?