Tại HN, cần tìm một bạn cấu hình web-server: nginx + php-fpm cho file hosting service

Chào mọi người!
Mình đang chạy 1 vài con dedicated server để làm dịch vụ cho tải file. Hiện đang rất cần một người am hiểu chuyên sâu về nginx và php-fpm để tối ưu cho download server.
Hiện tại đang dùng mode X-Accel-Redirect nhưng do cấu hình chưa tối ưu nên cpu bị phân tán cho nhiều connections cùng một lúc, dẫn đến tốc độ xử lý files rất chậm trong khi tài nguyên máy chủ vẫn còn rất mạnh.
Yêu cầu: Cấu hình trực tiếp
Mức thù lao: 3 - 8 triệu tuỳ mức độ phức tạp và hiệu quả.
Thông tin liên hệ: [email protected]; skype: muctau191
Thanks

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?