Sửa lỗi trên SSH Client

ssh

(Vinh Lê) #1

cho e hỏi fix lỗi này kiểu gì ạ
em dùng phần mềm Bitvise SSH Client login SSH nó toàn bị lỗi Windows Error 10060
Hiện ra dòng thông báo:
Connection failed. Connect() failed: Windows error 10060: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
Click to expand…


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?