Sửa lỗi "Class does not have a main method" như thế nào?

ngay cả khi run một JFrame thì nó vẫn hiện như thế mong mọi người chỉ giáo

package lab1;

/**
 *
 * @author THUAN PHONG
 */
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class Bai1_SwingControlDemo {

  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public Bai1_SwingControlDemo() {
    prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Bai1_SwingControlDemo swingControlDemo = new Bai1_SwingControlDemo();
    swingControlDemo.showCheckBoxDemo();
  }

  private void prepareGUI() {
    mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
    mainFrame.setSize(400, 400);
    mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
    mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) {
        System.exit(0);
      }
    });
    headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);
    statusLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);
    statusLabel.setSize(350, 100);
    controlPanel = new JPanel();
    controlPanel.setLayout(new FlowLayout());
    mainFrame.add(headerLabel);
    mainFrame.add(controlPanel);
    mainFrame.add(statusLabel);
    mainFrame.setVisible(true);
  }

  private void showCheckBoxDemo() {
    headerLabel.setText("Control in action: CheckBox");
    final JCheckBox chkApple = new JCheckBox("Apple");
    final JCheckBox chkMango = new JCheckBox("Mango");
    final JCheckBox chkPeer = new JCheckBox("Peer");
    chkApple.setMnemonic(KeyEvent.VK_C);
    chkMango.setMnemonic(KeyEvent.VK_M);
    chkPeer.setMnemonic(KeyEvent.VK_P);
    chkApple.addItemListener(new ItemListener() {
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        statusLabel.setText("Apple Checkbox: "
            + (e.getStateChange() == 1 ? "checked" : "unchecked"));
      }
    });
    chkMango.addItemListener(new ItemListener() {
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        statusLabel.setText("Mango Checkbox: "
            + (e.getStateChange() == 1 ? "checked" : "unchecked"));
      }
    });
    chkPeer.addItemListener(new ItemListener() {
      public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
        statusLabel.setText("Peer Checkbox: "
            + (e.getStateChange() == 1 ? "checked" : "unchecked"));
      }
    });
    controlPanel.add(chkApple);
    controlPanel.add(chkMango);
    controlPanel.add(chkPeer);
    mainFrame.setVisible(true);
  }
}

Bạn thử chọn “Clean and Build” hoặc tương tự. Có thể do bạn đang chạy dữ liệu đã biên dich trước đó.

1 Like

Bạn chạy codes đã compiled trước khi chèn phương thức main. Chỉ cần recompile và chạy lại là sẽ ổn thôi.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?