Sự khác nhau giữa tư duy giải thuật tin và tư duy giải toán?

Ngay từ đầu mình đã trả lời rồi mà:

Tư duy giải toán thì đâu có bị bó buộc bởi tài nguyên hệ thống.

Lại nói về phép lặp, với thuần toán thì có thể hình dung đường tròn là một đa giác đều có cạnh bằng n, nhưng n tiến tới vô cùng. Trong khi đó, đường tròn với lập trình là một đa giác đều có n cạnh, nhưng n là số hữu hạn và đủ lớn để khi biểu diễn nó trên màn hình, mắt bạn không phân biệt được.

Mình không cho rằng học tin thì phải tách biệt với toán học, chẳng phải có khái niệm “thuật toán” đó sao?
Nếu có sự khác biệt nào đó mà bạn đang tìm kiếm thì nó là đây:

Toán học đi tìm chân lý, tin học đi tìm cách giải quyết vấn đề. - Ren’s quote, translated by Linh and edited by me

3 Likes

Mình làm rồi, cái thuật toán hidden-markov cho machine-learning, chỉ có 50 dòng. Cực kỳ trừu tượng. Mình mất 2 tháng dù có hướng dẫn từng bước. Cũng chạy ổn, nhưng chỉ hiểu sơ sơ.
Cái thuật toán sắp xếp trong cuốn “The C programming language”, mình mất 10 ngày để hiểu, dù chỉ có 10 dòng

1 Like

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?