Sự khác nhau giữa char, int, float, double,... là gì?

Cho em hỏi sự khác nhau giữa char , int , float , double … giải thích cụ thể cho em hiểu với :’(1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?