Sự khác biệt giữa Inner Join và kết nối bằng Where

2 cách này tạo ra 2 bảng giống hệt nhau, thế tại sao có where rồi người ta còn đẻ ra Inner join làm chi vậy ạ

  1. Để thống nhất cú pháp JOIN
  2. Tách biệt điều kiện kết bảng và điều kiện lọc. Kết chừng 8 bảng mà cho hết vào WHERE thì…
6 Likes

về tốc độ thì join có nhanh hơn ko bạn ?

Tốc độ phải như nhau. Không như nhau là cái DB Engine đó optimize lởm O3O

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?