Sử dụng Procedure thay vì Function

Screenshot_2

khi sử dụng function thì có thể select rồi show ra kết quả nhưng khi sử dụng lệnh CREATE OR REPLACE Procedure thì chức năng hiển thị kết quả không như mong muốn

Đọc bài post xong, không biết bạn muốn truyền đạt thông tin gì

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?