Sử dụng open weather API?

mấy bác fix dùng em với w.name, w.id chạy xong nó vẫn = rỗng

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
namespace Integration3partyAPI
{
/// <summary>
/// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.
/// </summary>
public sealed partial class MainPage : Page
{
  string IDup;
  string Location;
  public MainPage()
  {
    this.InitializeComponent();
    
  }
  private HttpClient client = new HttpClient();
  private async Task DuLieuInput(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:55268/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

    string DiaDiem = "ho chi minh";
    string key = "177b2eb94701680dac9f9ba37bdaa58b";
    
    HttpResponseMessage respon = await client.GetAsync("?q=" + DiaDiem + "&APPID=" + key);
    if (respon.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
      ThongTinWeather w = respon.Content.ReadAsAsync<ThongTinWeather>().Result;
      IDup = w.id;
      Location = w.name;
    }
  }

  private void btnUpdate_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    txtID.Text += IDup;
    txtDiaDiem.Text += Location;
  }
} 
}

 namespace Integration3partyAPI
{
  class ThongTinWeather
{
  public string name { get; set; }
  public string id { get; set; }
}
}

Trong response trả về, phương thức ReadAsync bạn phải sử dụng từ khoá await thay vì lấy kết quả theo cách đồng bộ . Result
Thứ 2 là kiểu dữ liệu trả về là Json, bạn phải Parse dữ liệu rồi mới gán cho ThoiThietInfo

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?