Sử dụng in_array bị "Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string"

php

(Kane Adonis) #1
$listresult=array('111.mp4','111.avi','111.mkv','111.txt','111.jpg');
$bang1=array(); // Chứa list files .mp4
$bang2=array(); // Chứa list files .wmv .avi .mkv .flv .MPEG
$bang3=array(); // Chứa list files khong thuoc 2 thang tren
for ($i = 0; $i < count($listresult); $i++) {
if (in_array("mp4",$listresult[$i]))
{
  $bang1[$i]=$listresult[$i];
   
}
else
{
  
   if ((in_array(("wmv"),$listresult[$i])
   || in_array(("avi"),$listresult[$i]
   || in_array(("mkv"),$listresult[$i]))
   || in_array(("mpeg"),$listresult[$i])))
   {
   $bang2[$i]=$listresult[$i];
   }
   else
   {
   $bang3[$i]=$listresult[$i];
   } 
}

em làm sai chỗ nào mà nó chỉ xuất bản $bang3 ra không à các bác ạ , giúp em với
nó báo lỗi : Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string


(SITUVN.gcd) #2

Bỏ cái [$i] ở mấy hàm in_array() đi. Tham số thứ 2 phải là mảng, bạn dùng [$i] nữa thì nó thành phần tử (string) của mảng mất rồi.


(Kane Adonis) #3

van ko dc nha ban oi


(Trần Minh Quân) #4

bạn thay hàm in_array bằng hàm preg_match xem thử


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?