Sử dụng firebase hay một server riêng để lưu data app đọc truyện chữ?

Em đang tính làm một app đọc truyện chữ mà sẽ crawl data về nhưng đang thắc mắc không biết nên dùng firebase storage hay một server riêng để chứa database. Mong mọi người tư vấn ạ.

Muốn nhanh gọn thì sử dụng firebase, firebase có gói dùng thử, nhưng lưu data thì dùng firestore, chứ firebase storage để lưu static file.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?