Sử dụng công cụ Flex và Bison xây dựng chương trình dịch cho phép dịch một ngôn ngữ mới

Sử dụng công cụ Flex và Bison (xây dựng chương trình dịch cho phép dịch một ngôn ngữ mới.

• Chương trình nguồn: Gồm 4 dòng lệnh
– Dòng 1 - 3 gán giá trị cho 3 biến khác nhau: <tên biến> = <số nguyên>
– Dòng 4: Biểu thức số học <toán hạng> <toán tử> <toán hạng> với các toán tử +, -, *, / (chia lấy phần nguyên) và các toán hạng là số nguyên hoặc <tên biến> đã được gán giá trị ở 3 dòng lệnh trên. Các toán hạng có thể trùng hoặc khác nhau
• Kết quả chương trình: Kết quả biểu thức ở dòng 4.

Anh/chị/em nào có tài liệu và code thì có thể cho em xin với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?