Static trong Java

cho em hỏi trong Java tại sao em không thể dùng this hay super trong phương thức static được ạ

Phương thức static không gắn với đối tượng, nên cũng chẳng có this đâu.

1 Like

Có nghĩa là this dùng để chỉ thuộc tính của đối tượng mà static là chỉ thuộc tính với phương thức chung của class nên phương thức static chỉ trả về thuộc tính chung của class thôi đúng không anh

Em hiểu rồi cảm ơn anh

2 Likes

Từ khóa this là để chỉ đối tượng hiện tại của class đó, trong method hoặc constructor. Nó không được dùng để chỉ thuộc tính của đối tượng như cậu nói đâu.
Nhưng nó được dùng để lấy giá trị thuộc tính của đối tượng hiện tại.

Ừ cậu, nhưng mà không chỉ thuộc tính với phương thức chung đâu cậu :smile:
Static là keyword để đánh dấu một thuộc tính/phương thức/một block/hay một nested class được đặt ở vùng nhớ tĩnh (static). Vì vùng nhớ này là vùng nhớ chung, nên tất cả các object của class sẽ access được vào thuộc tính/phương thức/một block/hay một nested class static đó.
Thuộc tính/phương thức/một block/nested class static này sẽ được gọi chung là thành viên tĩnh (static member).

See also:


6 Likes

You cannot use this or super in static.
Refer below resource to know why?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?