Startup làm heathcare ,tuyển Ruby in Rails Dev làm ở HCM

Mr Cristian đang tìm Ruby on Rails Dev và Leader cho startup healtjcare của anh ấy (Pillarcare)

  • Lương $1500 - $3000
  • Làm viêc full-time ở HCM
  • Pillarcare là công ty của Singapore

Link job:

Chúc các bạn tìm duoc job phù hợp!

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?