Spring Framework IOC - DI

Em chào anh chị ạ! Em có đang tìm hiểu về Spring famework, em tìm hiểu cũng khá nhiều tai liệu nhưng tiếng Việt về khái niệm Dependency Inversion, Inversion of Control (IoC), Dependency Injection (DI), nhưng tài liệu khá nhiều, em đọc còn khá mơ hồ về nó, anh chị nào biết về vấn đề này có thể giải thích ngắn gọn giúp em được không ạ, em cám ơn rất nhiều ạ!

Bạn tìm hiểu SOLID và Domain Driven Design.
Thiết kế Spring ảnh hưởng nhiều từ 2 khái niệm trên.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?