Spring boot - Không kết nối được database

Hiện tại e đang tìm hiểu thằng graphql nhưng khi e khởi tạo và chạy project thì không thể kết nối được với database, khi query hay mutation đều trả về null, mong mọi người chỉ ra lỗi sai cho e để e có thể sửa ạ, em cảm ơn.
Đây là cấu trúc PJ của e
image
Dưới đây là code của e:

Book.java

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

import lombok.Getter;
import lombok.Setter;


@Entity
@Table(name = "book")
@Getter
@Setter
	public class Book {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
	
	private long id;
	

	private String title;
	

	private String description;
	

	private boolean published;
	
	private String publishedDate;
	
	@ManyToOne
	@JoinColumn(name = "author_id", nullable = false, updatable = false)
	private Author author;
	

	
	public Book() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}	public Book(String title, String description, boolean published, String publishedDate, Author author) {
		this.title = title;
		this.description = description;
		this.published = published;
		this.publishedDate = publishedDate;
		this.author = author;
	}	@Override
	public String toString() {
		return "Book [id=" + id + ", title=" + title + ", description=" + description + ", published=" + published
				+ ", publishedDate=" + publishedDate + ", author=" + author + "]";
	}

}

Author.java

Author.java

package com.example.model;import javax.persistence.Id;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Table;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Entity
@Table(name = "author")
@Getter
@Setter
public class Author {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

	private long id;
	

	private String name;
	
	private int age;
	
	public Author() {

	}

	public Author(long id) {
		this.id = id;
	}

	public Author(String name, int age) {
		this.name = name;
		this.age = age;
	}	@Override
	public String toString() {
		return "Author [id=" + id + ", name=" + name + ", age=" + age + "]";
	}
	

}
BookResokver.java

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLResolver;
import com.example.model.Author;
import com.example.model.Book;
import com.example.repository.AuthorRepository;
import com.example.repository.BookRepository;

@Component
public class BookResolver implements GraphQLResolver<Book>{
	
	@Autowired
	private AuthorRepository authorRepository;
	
	public BookResolver(AuthorRepository authorRepository) {
		this.authorRepository = authorRepository;
	}
	public Author getAuthor(Book book) {
		return authorRepository.findById(book.getAuthor().getId()).orElseThrow(null);
	}

}

Mutation.java

import java.util.Optional;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.crossstore.ChangeSetPersister.NotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLMutationResolver;
import com.example.model.Author;
import com.example.model.Book;
import com.example.repository.AuthorRepository;
import com.example.repository.BookRepository;

@Component
public class Mutation implements GraphQLMutationResolver {
	@Autowired
	private AuthorRepository authorRepository;
	private BookRepository bookReporitory;
	

	public Mutation(AuthorRepository authorRepository, BookRepository bookReporitory) {
		this.authorRepository = authorRepository;
		this.bookReporitory = bookReporitory;
			
	}
	
	public Author createAuthor(String name, int age) {
		Author author = new Author();
		author.setName(name);
		author.setAge(age);
		
		authorRepository.save(author);
		
		return author;
	}
	public Book createBook(String title, String description, boolean published, String publishedDate, Long authorId) {
		Book book = new Book();
		book.setAuthor(new Author(authorId));
	  book.setTitle(title);
	  book.setDescription(description);
	  book.setPublished(published);
	  book.setPublishedDate(publishedDate);
	  return book;
	}
	
	public boolean deleteBook(Long id) {
		bookReporitory.deleteById(id);
		return true;
		
	}
	public Book updateBook(Long id, String title, String description, boolean published, String publishedDate) throws NotFoundException {
		Optional<Book> optionalBook = bookReporitory.findById(id);
		
		if(optionalBook.isPresent()) {
			Book book = optionalBook.get();	
		
			if(title != null)
				book.setTitle(title);
			if(description != null)
				book.setDescription(description);
			
			if(publishedDate != null)
				book.setPublishedDate(publishedDate);
			bookReporitory.save(book);
			return book;
		
		}	
		throw new NotFoundException();
	}

}

Query.java

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.coxautodev.graphql.tools.GraphQLQueryResolver;
import com.example.model.Author;
import com.example.model.Book;
import com.example.repository.AuthorRepository;
import com.example.repository.BookRepository;


@Component
public class Query implements GraphQLQueryResolver {
	
	private AuthorRepository authorRepository;
	private BookRepository bookRepository;
	

	@Autowired
	public Query(AuthorRepository authorRepository, BookRepository bookRepository) {
		this.authorRepository = authorRepository;
		this.bookRepository = bookRepository;
		
	}
	public Iterable<Author> findAllAuthors() {
		return authorRepository.findAll();
	}
	public Iterable<Book> findAllBooks() {
		return bookRepository.findAll();
	}
//	 public long countAuthors() {
//		 return authorRepository.count();
//		 
//	 }
//	 public long countBooks() {
//		 return bookRepository.count();
//		 
//	 }
	
}

application.properties

server.port = 8085
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/graphqldb
spring.datasource.username=graphqluser_1
spring.datasource.password=123456


spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect


spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.lob.non_contextual_creation = true


spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
 
spring.jpa.hibernate.ddl-auto= update

# Graphql
graphql.servlet.mapping: /apis/graphqlgraphql.servlet.enabled=true
graphql.servlet.corsEnabled=true
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?