Spring Boot Exception

Hi mọi người, mình gặp lỗi này, mong ae trợ giúp


Error

xin ae cứu giúp (k lẽ param chưa có?)

Argument type mismatch: Kiểu tham số không trùng khớp.

Hình như thông báo lỗi đó gây ra từ thư viện của Spring. Thật sự chưa rõ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?