Sharecode App Random number đơn giản dễ hiểu [Mã code 22957]

Link tải free: https://sharecode.vn/source-code/source-code-app-random-number-don-gian-de-hieu-22957.htm

HÌNH ẢNH DEMO

Random number,Lucky number,Quay số,code random number

Random number,Lucky number,Quay số,code random number

Nguồn: Sharecode.vn

Bớt Spam đi ông ơi,ai cần thì lên trang sharecode tìm lấy là đươc rồi

1 Like

Bạn share thì share code nào chất lượng tí. Chứ cái này mà để người khác học là hại người ta đó.

public void Random(TextView tvNumber TextView tvTop1, TextView tvTop2, TextView tvTop3) {
  if (edtMin.getText().toString().equals("") || edtMax.getText().toString().equals("")) {
    Toast.makeText("Make DNH Great Again", Toast...);
    count = 0;
  }
}

Đầu tiên, tên method Random là tính từ hoặc danh từ, không phù hợp quy định tên method bắt đầu là động từ.

Thứ 2, các đặt tên biến tvNumber, tvTop1. Kiểu này gọi là hungarian notation. Các viết hiện đại giờ người ta tránh viết theo hungarian. Ngày xưa do tên biến bị giới hạn trong 8 kí tự nên mới có kiểu viết tắt, chứ bây giờ tên biến dài thoải mái, nên viết tường minh, như numberTextView.

Thứ 3, không bao giờ đặt số thứ tự trong tên biến, như tvTop1, tvTop2, tvTop3, mà phải ghi tường minh ra ý nghĩa của từng text view, như nameTextView, priceTextView, firstWinnerTextView, secondWinnerTextView.

Thứ 4, tách các phần logic ra, nhận event riêng, phần xử lí model riêng, phần update UI riêng, như hàm Random, phần edtMin.getText() là nhận event, Toast.makeText() là phần update UI, count = 0 là phần của model. Cái này thêm tham khảo Android Architecture họ nói rất kĩ.

Thứ 5, chỉ là phần nhỏ, chỗ equals(), mục này gọi là validation, nên tách thành method riêng, trả về boolean, tên method sẽ nói rõ là code đang thực hiện validation gì, còn để trực tiếp equals() trong lệnh if() bắt người đọc code hiểu tự diễn dịch ra ý nghĩa, tệ hơn là mỗi người tự suy diễn ra ý khác nhau.

Tóm lại, share code chất lượng tí, chứ share code dỏm dại newbie, còn hại cả công ty phải train lại bạn newbie lỡ lầm đường lạc lối.

6 Likes

This topic was automatically closed after 6 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?