Set nhiều hơn 32 core cho app

ai cho hỏi vụ set core cho APP

dùng ProcessorAffinity chỉ set được 32 core đầu

máy nhiều hơn 32 core thì giải quyết thế nào nhỉ

Theo như document của Microsoft, cậu có chữ ký này:

public IntPtr ProcessorAffinity { get; set; }

Trong đó, IntPtr sẽ là 32 bit nếu cậu chạy trên hệ điều hành 32 bit, và 64 bit khi cậu chạy trên hệ điều hành 64 bits.
Windows 32 bit theo tớ biết không support nhiều hơn 32 cores. Nếu cậu dùng windows 64 bits, IntPtr sẽ có độ lớn là 64 bit, và cậu hoàn toàn có thể set processor cho 64 cores mà không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, nếu cậu sử dụng Windows 64 bits, và chạy trên máy có nhiều hơn 64 cores, cậu sẽ phải làm việc với processor groups. Đó là cách Windows hack để support máy có nhiều hơn 64 cores.

Hope it helps!

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?