Selenium Python

Help !!!
Em đang dùng Python 3.4 với Selenium để login vào Facebook tuy nhiên đang gặp phải lỗi như sau :
WebDriverException: Message: ‘geckodriver’ executable needs to be in PATH.

Em đã tải geckodriver về tuy nhiên làm theo vài cách trên mạng thì vẫn không được. Mong anh chị giúp đỡ

Bạn dùng Linux hay Windows, Linux thì mình còn biết cách khắc phục :slight_smile:

Linux thì chưa làm, windows thì như sau:
Cách 1: nhét đường dẫn thư mục chứa file geckodrive.exe vào biến môi trường PATH của windows, hoặc cùn hơn nữa thì copy file geckodrive.exe vào C:\Windows\System32\

Cách 2: Khai báo trong code
pathgecko=‘đường dẫn tới thư mục chứa geckodrive’
driver = webdriver.Firefox(pathgecko’)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?