Sắp xếp tiếng việt có dấu sử dụng DataTables js

Chào mọi người mình đang dùng DataTable js để tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu của table. Nhưng mà nó chỉ sắp xếp đúng với tiếng anh còn tiếng việt thì bị sai. Mình mò mẫm mãi vẫn chưa khắc phục được mong mọi người giúp đỡ.

DataTable không sort được tiếng việt do nó chỉ hiểu ký tự tiếng anh thôi. Muốn sort cho đúng thì dùng localeCompare để chỉ cho nó cách sort sao cho đúng.

Ví dụ ở đây: https://jsfiddle.net/ep7d6as0/

Nguồn từ đây

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?