Sắp xếp danh sách liên kết

Cho một class Node biểu diễn một node của 1 danh sách liên kết đôi như sau:

class Node {
  int value;
public:
  Node* next;
  Node* prev;
  int getValue() {
    return value;
  }
};

viết hàm Node* sort(Node* head); sắp xếp danh sách liên kết theo thứ tự tăng dần.

Bạn đang muốn làm gì với topic này?

Nếu bạn không bổ sung thêm thông tin cho topic (bao gồm code, lỗi,…), topic sẽ tự động khoá sau 24h.

2 Likes

This topic was automatically closed after 24 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?