Sao lưu dữ liệu database trong sql server bằng câu lệnh

sql

(NguyenVanTho) #1

Đề: Tạo ra file script tên baitap6.sql chứa đầy đủ các table và các View trong dữ liệu.
a/c hướng dẫn em câu lệnh để làm bài này với ạ.


(anon10709737) #2

Chưa được rõ ràng lắm! Các Table nào? Các View nào? Bạn dùng sql nào mới được?(MSSQL, MySQL, Oracle, …)?


(Đinh Quang Minh) #3

ý bạn là tạo ra file script từ database có sẵn.Nếu vậy, Bạn tìm từ khóa generate script nha.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?