Route Laravel error

E đang code web sử dụng php framework laravel. Ở view e có gọi 1 route {{ route("test", ['id' => $id]) }}. Nhưng khi hiển thị url ra thì đang bị hiển thị sai. Đáng lý là website.com/test?id=1 chẳng hạn thì nó lại hiện là abc.com/test?id=1 (url abc.com là url cũ). Trong khi tất cả các view khác cũng gọi route thì ra đúng. Chỉ có đúng 1 view là đang bị sai url như trên. Có bác nào bị rồi thì có thể chỉ e cách fix được không ạ. E đã xóa cache các thứ rồi vẫn không được.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?