Review về trường đại học Việt Đức

Như tiêu đề cho em xin ít đánh giá về trường Việt Đức đặc biệt là ngành khoa học máy tính (chất lượng đào tạo và chương trình học) . So với những trường đại học khác thì trường có ưu và nhược điểm gì ??
Em xin cảm ơn.

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?