Review ngành CNTT ở ptit HN

Ai đã hay đang học ptit HN cho em xin review về chất lượng đào tạo ngành cntt với ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?