Return 1 trong đệ quy


(Minh Phúc) #1

Mn cho em hỏi! Nếu đệ quy như vậy thì tại sao khi nN == 0 thì hàm không trả về giá trị 1? Do em chưa hiểu quy tắc đệ quy lắm! Em cảm ơn <3

image


(Nguyen Ca) #2

Quy tắc là call stack(LIFO) sau khi return 1 nó sẽ call stack, khi call hàm nó đẩy vào stack.


(Minh Phúc) #4

Dạ em hiểu rồi! Cảm ơn anh


(Red Sand) #5

Là vì các hàm trước đang đợi hàm sau return.
Giống như bạn sang nhà hàng xóm xin trái chanh vậy, cậu hàng xóm là An không có chanh nên cậu ấy bảo bạn đợi. An sang nhà Nam xin chanh, nam không có chanh lại bảo An đợi. Nam sang nhà X xin được chanh mang về đưa cho An. (return) Cuối cùng An đưa cho bạn.


(Minh Phúc) #6

:smile: Dạ! Em hiểu rồi, anh miêu tả dễ hiểu hơn nè kaka Cảm ơn anh nha, có gì học anh tiếp


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?