Responsive navigation trong bootstrap 3

bootstrap

(bui han) #1

Mk đang tự học Bootstrap 3 nhưng đến đoạn này thì không biết sai ở đâu:

	<div id="header">
      <nav class="navbar navbar-inverse navbar-static-top">
        <div class="navbar-header">
          <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#menu-ok" aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
            <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
            <span class="icon-bar"></span>
          </button>
          <a href="" class="navbar-brand">Freetuts.net</a>
        </div>

        <div class="navbar-collapse collapse" id="menu-ok">
          <ul class="nav navbar-nav">
            <li><a href="">Trang chủ</a></li>
            <li><a href="">Giới thiệu</a></li>
            <li><a href="">Tin tức</a></li>
            <li><a href="">Thương hiệu</a></li>
            <li><a href="">Liên hệ</a></li>
          </ul>
        </div>
      </nav>
    </div>

mk kích chuột vào cái nút góc phải khi ở màn hình nhỏ nhưng không hiện menu. Ai biết chỉ mk với!!


(Sáng Béo) #2

bạn nhúng js của jquery và bootstrap chưa?


(bui han) #3

Rồi bạn, mk dùng bs3 trong subline text nhúng luôn cho rồi.


(Sáng Béo) #4

bạn kiểm tra xem nhúng chính xác chưa nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?