Remote Desktop Connection vẫn hiện các credential cũ mặc dù đã xoá

Như title, hiện tại khi mở RDC tại phần chọn server để connect thì nó vẫn hiện các server cũ mà em đã xoá trong control panel > User account > windows credential , không biết tại sao nữa hic

Đơn giản là gỡ ra cài lại để thông số cũ mất đi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?