Refresh Page Selenium

Hiện tại em đang học Selenium C#, cho em hỏi làm thế nào để page liên tục refresh cho đến khi tìm được element cho trước ạ?
Em đã thử nhưng nó chỉ refresh 1 lần và không lăp lại

drv.Navigate().GoToUrl("file:///C:/Users/BICHLAIPC/Downloads/colkidsclub.vn/backpack-season-1.htm");
        OpenF5();
private void OpenF5()
      {
      drv.Navigate().Refresh();
        var p = drv.FindElement(By.CssSelector("#add-to-cart-form > div.col-xs-12.col-sm-12.col-md-5.col-lg-5.details-pro > div.form-product.col-sm-12 > div.sold-out")).Text;
        if (p != "Sold Out")
        {
          drv.FindElement(By.CssSelector("#add-to-cart-form > div.col-xs-12.col-sm-12.col-md-5.col-lg-5.details-pro > div.form-product.col-sm-12 > div.sold-out")).Click();
        }
        else
        {
          OpenF5();
        }

Bạn thử debug xem giá trị của p là gì?

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?