Redirect trong java web

Khi mình đang xem hướng dẫn java web thì thấy khi return về html thì lúc có sử dụng redirect lúc thì không sử dụng redirect. Vậy ý nghĩa của redirect là gì và khi nào nên sử dụng redirect?

redirect là chuyển trang mà không kèm theo dữ liệu để truyền đi, VD redirect sang google.com, facebook.com, còn forward là chuyển dữ liệu từ controller sang view là JSP để render

1 Like

sai nhé, redirect không có nghĩa là không kèm dữ liệu truyền đi nhé, là nó là điều hướng (dùng từ này chưa chính xác lắm) request này thành một request khác, dữ liệu hay method có thể thay đổi, còn tùy
redirect có 301 và 302 bla bla…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?