Random thứ tự các đối tượng trong một list

java

(Nguyễn Huấn) #1

em có một bài thi trong đó có các câu hỏi…
yêu cầu khi người dùng kích vào button Random thì các câu hỏi trong bài thi sẽ thay đổi vị trí ngẫu nhiên…
ai có hướng giải quyết không ạ…
Giúp em với!


(Son0nline) #2

hướng thôi nhé
đánh ID câu hỏi vd từ 1->10
tạo 1 list random trong khoảng 1->10.
trước khi add ID vào list thì check tồn tại ID chưa? rồi thì sinh lại

var list[];
var id;
do{
  id = random(1,10);
}while(list.contain(id))
list.add(id);

đại khái thế :smiley:


(Trần Hoàn) #3
Collections.shuffle(list);

Nếu không muốn xáo trộn list ban đầu:

List newList = new ArrayList(list);
Collections.shuffle(newList);

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?