Ram boom because ajax post without val

ajax
logic-bomb

(Trần Minh Quân) #1

Ajax post without val boom ram :joy:

$.ajax({
  type: "POST",
  url: url,
  data: {boom:$('#boom')},
  success: success,
  dataType: dataType
});

With this code browser can consume ram about 1GB to 2GB when click the submit button

Ram boom funny


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?