Radio button trong windows form C#

c-sharp
winforms

(Green What) #1

Làm sao để báo lỗi khi mình không đánh dấu tick vào mục Gentor ạ !


(Trương Tấn Phát) #2
if(!MaleRadioButton.Checked && !FemaleRadioButton.Checked){
    MessageBox.Show("Chọn giới tính đi thằng con kia!");
}

(Vuio) #4

@Green_What Giải quyết xong rồi thì tick solution cho câu trả lời.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?