Queue – Sự sắp xếp có chủ đích giải quyết vấn đề concurrency

Tiếp tục chủ đề Concurrency, với bài viết trước mình có đề cập tới giải pháp đầu tiên để giải quyết vấn đề này đó chính là LockDistributed Lock Manager. Bạn có thể tìm đọc lại.

Đối với bài viết này mình tiếp tục đặt vấn đề với giải pháp tiếp theo cho những request bất đồng bộ được thực hiện “đồng thời” một cách tốt hơn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?