Postgresql: Vấn đề với COUNT(id) chậm với bảng nhiều records (20 triệu)

Xin chào mọi người!
Mình/em đang gặp một vấn đề với Count trong postgresql. Tốc độ query của nó thực sự chậm mất gần 2 phút để query xong.
Mọi người có cách nào khắc phục chỉ mình với ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều

Thử dùng COUNT(*) xem nhé bạn

Ngoài ra dữ liệu lớn thì cần nâng cấp hạ tầng của CPU và DISK

1 Like

count(*) cũng bị chậm. CPU và DISK mình có nâng lên rồi nhưng chỉ cải thiện phần nào. Không đáp ứng được tốc độ website.

Bạn test thử xem sao:


https://wiki.postgresql.org/wiki/Count_estimate

2 Likes

nhanh hay chậm còn phải dựa vào
hạ tầng bạn đang setup
cấu trúc bảng
câu lệnh bạn sử dụng để query

trước khi bàn tân thì bạn nên public nhưng thông tin đó xem sao

2 Likes

Mình test trực tiếp trên local máy mình bằng truy vấn “Select count(*) from mytable”.
Cấu hình máy mình: RAM:16GB , 8 Core, ổ SSD .
Bảng thì mình đã index cho tất cả các trường cần query

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?