Poll: [programming-style] Cách viết block of code chỉ có 1 dòng?

Style 2. Sách của trường toàn viết theo kiểu này. Nên em đã quen viết thế rồi :smiley:

1 Like

Em Style 3, cơ mà thêm thế này cho dễ đọc

if (Expression) {one statement}

Em không nên code như thế đâu, bởi vì khi debug sẽ rất khó khăn, em không biết được là cái Expression nó đúng hay là cái không. Em thử chạy debug sẽ hiểu.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?