Phương thức additionalAuthenticationChecks trong security làm mật khẩu = null

Em đang làm tới phần security, cấu hình cũng khá ok rồi, mà không hiểu sao cứ lỗi sai mật khẩu mặc dù đã nhập đúng, không hiểu sao khi user load từ retrieveUser có đầy đủ thông tin (cả mật khẩu), mà qua hàm additionalAuthenticationChecks thì mật khẩu lập tức bị null , tại sao thế ạ mọi người ?


Nhìn code thì rõ ràng là tại vì giữa 2 hàm kia còn có preAuthenticationChecks.check

1 Like

:sweat_smile: cái trên nó chỉ check username thôi anh ạ , cái dưới mới là so sánh mật khẩu mã hóa nhập vào so với db , lúc debug e cũng đã để ý ,bế tắc quá mà chưa thấy có có cao nhân nào rành để giúp

Giải quyết được rồi nhé mọi người, không hiểu sao lại không có triển khai của 2 phương thức trên và mình buộc phải custom 1 AuthenticationChecks để triển khai 2 phương thức đấy, mặc dù xem ytb hướng dẫn hay kham khảo project đều k thấy cần phải triển khai class đấy :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?