Phục hồi codeblock về mặc định

Mọi người cho em hỏi … có cách nào khôi phục cái codeblock này về mặc định ko ạ … em lỡ tay bấm vào cái gì ko biết … giờ tạo mới consone để code mà nó k ra cái gì hết :frowning:

Ai biết khôi phục thanh công cụ của codeblocks chỉ em với

1 Like

khi mình biên dịch thì báo lỗi này… bạn biết cách khắc phục ko chỉ mình với

Bạn cài bản codeblock nào? Bản có mingw hay không có mingw? Nếu không có thì nên thử gỡ ra và cài lại bản có mingw.

1 Like

mình cài bản codeblocks-16.01-setup @@

Gỡ ra và down + cài lại bản này nhé
codeblocks-16.01mingw-setup.exe
http://www.codeblocks.org/downloads/26

1 Like

cảm ơn bạn nhiều nhé :wink:

ak mà bạn biết project tạo ra nó được lưu ở đâu ko

This topic was automatically closed after 17 hours. New replies are no longer allowed.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?