Phong cách không chỉ có ở trong cuộc sống mà còn có ở trong lập trình

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?