Phím tắt tạo get set trong visual studio 2017 là gì vậy

visual-studio

(02d420688c98b5e39873) #1

Phím tắt tạo get set trong visual studio 2017 là gì vậy?


(Đinh Quang Minh) #2

“prop” + tab nhé…


(02d420688c98b5e39873) #3

Không phải cách đó mình muốn khi ấn nó xuất hiện bảng


(!IsProgrammer) #4

Bạn bôi đen hàm mà bạn đang private rồi ấn Ctr+R+E


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?