Phần mềm quay tutorial

Em đang tính làm tutorial để ôn lại kiến thức, chưa biết phải xài app gì cho tốt. ưu tiên open source vì em không có tiền :smiley:

https://obsproject.com/

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?