Phạm vi wifi của các dòng MacBook?

macbook

(!IsProgrammer) #1

Tầm bắt sóng wifi của Macbook các dòng là bao nhiêu mét có ít hơn các máy windows k hay bằng nhau?
( thấy android wifi bao giờ cũng bắt sóng xa hơn ios nên hỏi )


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?