"Oxy hóa" nền tảng IoT nông nghiệp bằng Rust

Công ty AgriConnect một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động bên lĩnh vực công nghệ cao cho nông nghiệp, đã ứng dụng Rust trong production. Hôm nay mình chia sẻ quá trình viết lại một phần nền tảng IoT của công ty sang Rust.

Đọc thêm ở đây.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?