Optimize câu truy vấn

sql

(Tuấn Việt) #1

Các bác ơi, e có đoạn truy vấn sql viết ở dưới. Khi execute thì mất tận 4-5s mặc dù records trả về không nhiều lắm. Các bác giúp e optimize lại đoạn này được k ah ? thanks

DECLARE @SoPhieu NVARCHAR(50) = 'SO.68.10418'
DECLARE @BusinessId VARCHAR(30) = '46'

SELECT	
	TOP(30)
	T.ID AS IDPhieuBan,
	T.SoPhieu,
	T.NgayXuat,
	T.IDKhachHang,
	T.DiaChi,
	T.DienThoai,
	T.Kieu,
	T.TheGiamGia,
	k.MaKhachHang,
	k.TenKhachHang
FROM (
	SELECT TOP(10)
		c.ID,
		c.SoPhieu,
		c.NgayXuat,
		c.IDKhachHang,
		C.DiaChi,
		C.DienThoai,
		'SO' AS Kieu,
		ISNULL(c.TheGiamGia, 0) AS TheGiamGia
	FROM dbo.SaleOnline c WITH (NOLOCK)
	INNER JOIN kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
	WHERE c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%'
	AND c.BusinessId = @BusinessId
	UNION ALL
	SELECT TOP(10)
		c.ID,
		c.SoPhieu,
		c.NgayXuat,
		c.IDKhachHang,
		C.DiaChi,
		C.DienThoai,
		'BB' AS Kieu,
		0 AS TheGiamGia
	FROM dbo.SE_XuatBanBuon c WITH (NOLOCK)
	INNER JOIN kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
	WHERE c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%'
	AND c.BusinessId = @BusinessId
	UNION ALL
	SELECT TOP(10)
		c.ID,
		c.SoPhieu,
		c.NgayXuat,
		c.IDKhachHang,
		C.DiaChi,
		C.DienThoai,
		'BL' AS Kieu,
		ISNULL(c.TheGiamGia, 0) AS TheGiamGia
	FROM dbo.SE_XuatBanLe c WITH (NOLOCK)
	INNER JOIN kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
	WHERE c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%'
	AND c.BusinessId = @BusinessId
) T 
INNER JOIN dbo.DM_KhachHang k WITH (NOLOCK) ON T.IDKhachHang = k.ID 
WHERE k.BusinessId = @BusinessId

(anon45952904) #2

Bạn format lại code để dễ nhìn.

Bạn kiểm tra 4 - 5s đó bằng cách nào?


(Hung) #3

Human formatter :kissing_smiling_eyes:

DECLARE @SoPhieu NVARCHAR(50) = 'SO.68.10418'
DECLARE @BusinessId VARCHAR(30) = '46'

SELECT TOP(30)
 T.ID AS IDPhieuBan, T.SoPhieu, T.NgayXuat,
 T.IDKhachHang, T.DiaChi, T.DienThoai, T.Kieu, T.TheGiamGia,
 k.MaKhachHang, k.TenKhachHang
FROM (
 SELECT TOP(10)
  c.ID, c.SoPhieu, c.NgayXuat, c.IDKhachHang,
  C.DiaChi, C.DienThoai,
  'SO' AS Kieu,
  ISNULL(c.TheGiamGia, 0) AS TheGiamGia
 FROM dbo.SaleOnline c WITH (NOLOCK)
 INNER JOIN
  kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
 WHERE
  c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%' AND c.BusinessId = @BusinessId

 UNION ALL

 SELECT TOP(10)
  c.ID, c.SoPhieu, c.NgayXuat, c.IDKhachHang,
  C.DiaChi, C.DienThoai,
  'BB' AS Kieu,
  0 AS TheGiamGia
 FROM dbo.SE_XuatBanBuon c WITH (NOLOCK)
 INNER JOIN
  kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
 WHERE
  c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%' AND c.BusinessId = @BusinessId
 
 UNION ALL

 SELECT TOP(10)
  c.ID, c.SoPhieu, c.NgayXuat, c.IDKhachHang,
  C.DiaChi, C.DienThoai,
  'BL' AS Kieu,
  ISNULL(c.TheGiamGia, 0) AS TheGiamGia
 FROM dbo.SE_XuatBanLe c WITH (NOLOCK)
 INNER JOIN
  kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang() TT ON TT.TTHAI = C.TrangThaiPhieu
 WHERE
  c.SoPhieu LIKE N'%' + @SoPhieu + '%' AND c.BusinessId = @BusinessId
) T 
INNER JOIN
 dbo.DM_KhachHang k WITH (NOLOCK) ON T.IDKhachHang = k.ID 
WHERE
 k.BusinessId = @BusinessId

(Tuấn Việt) #4

Có bác Hung vừa format ở dưới rồi a ơi , thanks bác Hung nhé :smiley: , đoạn e viết là excecute (F5) luôn đó a , xong đợi khi ra kết quả thì xem time thực thi ở góc dưới cũng bên phải ý


(Nguyen Ca) #5

Chạy execute plan trước đễ biết nó tốn thời gian đoạn nào đã -.-


(Tuấn Việt) #6

Em chạy như bác nói, thấy có đoạn query 3 nó bảo cost 98 % , giờ sao nữa hả bác ơi :frowning:


(Tuấn Việt) #8

Theo bác gọn lại ntn vậy ? 3 table là # nhau , đoạn đó là e có join với 1 function để lấy bản ghi phù hợp với trạng thái trong function đó, muốn gộp nhắm nhưng chưa gộp dư nào ? chả nhẽ tạo table temp :smiley:


(Hung) #9

Hàm này gọi mỗi lần ra giá trị khác nhau á :cry:
Chắc tạo temp gì đó như bạn rồi.

kse_func_Accounting_GetTrangThaiDonHang()

(Tuấn Việt) #10

E đã chuyển function đó lên table temp nhưng kq vẫn không thay đổi bác ah :frowning:


(Hung) #11

Hix, mình bí rồi, để mình mời cao nhân đắc đạo.


(anon45952904) #12
LIKE N'%' + @SoPhieu + '%'

LIKE thường có range rộng hơn và cost cao hơn =. Bạn thử chuyển coi.

SELECT ngoài cùng bạn dùng select all, TOP(30) gì nữa cho mệt


(Tuấn Việt) #13

Chuẩn nhất thì là phải ‘=’ nhưng UI đa phần họ có bao giờ nhập đúng đâu a nên chỗ đó e không thể thay thế kiểu # được bác ơi, chuyển sang ‘=’ thì chưa đến 1s luôn ý chứ :slight_smile:


(Tuấn Việt) #14

Bác mời cao nhân giúp e nhá, thanks bác nhiều


(Nguyen Ca) #15

Code khó nhìn quá -.-
sửa lai code với WITH thay cho subquery xem
nhớ đánh index các column cần thiết
bonus các bước turning Sql:


(Tuấn Việt) #16

Index thì e đánh rồi, cũng chuyển table tem thành dùng with như bác nói cũng k khá hơn bác ơi :frowning: , mô hình tháp bác gửi , bác có tài liệu hướng dẫn k gửi e với


(Nguyen Ca) #17

Cái mô hình này bên oracle:
http://www.dba-oracle.com/art_sql_tune.htm


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?