Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà đi đâu cũng làm được!

Bạn nghĩ có nên ổn định hay không?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?