Nhờ xem giúp code Java OOP

Chỉ là mình đang học Kế thừa Java
Mình có code như sau
Class AoSoMi kế thừa Class Ao (lớp cha)
main
Nhưng ở hàm main báo lỗi vì hàm constructor
Các bác cho em hỏi là vì sao và cách fix nha các bác.

Vì bài này em không dùng private cho thuộc tính nên em đã không đụng đến hàm set
Nhờ các bác chỉ bảo
Thanks

Constructor ko kế thừa như biến hoặc hàm được.

Trong class con bạn chưa khai báo constructor ko tham số.

Default thì java sẽ khai báo ngầm một constructor ko tham số, nhưng khi bạn viết một hàm constructor vào thì default constructor sẽ mất.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?