Nhờ chỉ giúp cách Validate file upload (type, size, extension) bằng PHP trước khi lưu vào CSDL

Như chủ đề, mình đang làm upload ảnh cho bài viết sử dụng CakePHP chưa biết Validate file upload nhờ mọi người giúp với.

^[\w,\s-]+\.[A-Za-z]{3}$

Hoăc sau dấu chấm thì bạn liệt kê tất cả cá đuôi bạn muốn cho người ta up

unlist tạm, lỡ đào mộ gòy :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?