Nhờ chỉ dẫn hướng làm bài tập danh sách sinh viên

Nhờ các cao nhân chỉ dẫn hướng làm bài này giúp e vs ạ

Viết chương trình quản lý danh sách sinh viên bằng danh sách liên kết kép, mỗi sinh viên là một cấu trúc gồm:

 • Mã số sinh viên
 • Họ đệm, tên sinh viên
 • Điểm trung bình
 • Tên lớp

Chương trình gồm các chức năng sau:

 • Tạo danh sách sinh viên: Quá trình nhập danh sách sẽ dừng lại khi nhập mã sv <= 0.
 • Thêm 1 sinh viên vào danh sách, vị trí sinh viên thêm vào do người dùng chọn.
 • Liệt kê danh sách sinh viên trên màn hình theo thứ tự giảm dần của tổng điểm.
 • Căn cứ vào ĐTB của sinh viên, liệt kê tất cả sinh viên đoạt loại giỏi (có ĐTB >= 8.0)
 • Nhập vào tên lớp, in ra màn hình danh sách sinh viên của lớp này.
 • Nhập vào mã số sinh viên, sau đó in ra vị trí của sinh viên trong danh sách.
 • Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của tên
 • Xoá toàn bộ danh sách những sinh viên có ĐTB < 5.0
1 Like

bạn đã đọc hiểu đề muốn bạn làm gì chưa?
trong những gì mà đề bài muốn bạn làm, bạn đang bí ở phần nào?

3 Likes

mik đag k hiểu sử dụng danh sách liên kết kép ntn

bạn đã nghe về danh sách liên kết kép chưa?
hoặc bất kì loại danh sách liên kết nào (đơn chẳn hạn), đã làm được bất kì bài tập gì về danh sách liên kết chưa?
bạn có thể bỏ qua chữ kép để làm, show output của bạn lên đây, biết đâu sẽ có ai đó giúp bạn thêm yếu tố gọi là “kép” vào bài làm của bạn

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?